OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti
YouSee.yt, s.r.o.
IČO: 08053090
se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 111629

pro předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Kontaktní údaje:
Adresa: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
E-mail: info@bid.yt

(dále jen „Provozovatel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Provozovatel provozuje aukční portál a e-shop nazvanýBid.yt, který je dostupný online na www.bid.yt (dále jen „Portál“) a který slouží k nabídce unikátního zboží a služeb influencerů (dále jen „Zboží“ a „Služby“) jejich fanouškům a dalším zákazníkům (dále jen „Zákazníci“).
1.2 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „Občanský zákoník“) a stanovují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy týkající se Zboží či Služby uzavírané mezi Provozovatelem a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“) prostřednictvím Portálu a tvoří její nedílnou součást.
1.3 Zákazníkem je pouze spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít Smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež při uzavírání Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.4 Portál je určen výhradně pro osoby starší 18 let. Na Portále mohou být nabízeny výrobky, které mohou být dle zákona prodávány pouze osobám starším 18 let. Osobám mladším 18 let je zakázáno prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a alkoholické nápoje.
1.5 Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek si Provozovatel a Zákazník (dále též souhrnně jako „Smluvní strany“) mohou sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají aplikační přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
1.6 Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva není uzavírána písemně s vlastnoručními podpisy smluvních stran.

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Nakupovat Zboží a Služby na Portále je umožněno pouze registrovaným Zákazníkům. Registrovat se mohou pouze osoby starší 18 let. Na základě registrace provedené na Portále může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník zejména provádět objednávání zboží či podávat nabídku do soutěže (dále jen „Uživatelský účet“).

2.2 Při registraci je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné.

2.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

2.4 Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Provozovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své smluvní povinnosti vůči Provozovateli.

2.6 Zákazník bere na vědomí, že

2.6.1 Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob;

2.6.2 Zákazníci nemají žádný právní nárok na užívání Portálu nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci Zákazníkovi, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Zákazníkem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

3. DRUHY NABÍDEK
3.1 Soutěž:
Zboží a Služby jsou na Portále vystaveny
(a) spolu s návrhem na uzavření Smlouvy za cenu stanovenou na základě návrhů zájemců o uzavření této smlouvy (dále jen „Soutěž“);
3.2 Kup ihned
Zboží je na Portále vystaveno i
(a) k akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy za předem stanovenou cenu (dále jen „Kup ihned“).
3.2 Předmětem Smlouvy týkající se Zboží je na jedné straně závazek Provozovatele odevzdat Zákazníkovi Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a na druhé straně závazek Zákazníka Zboží převzít a zaplatit Provozovateli sjednanou cenu.
3.3 Předmětem smlouvy o poskytnutí Služby je na jedné straně závazek Provozovatele poskytnout Zákazníkovi individuálně určený kupon, který Zákazníka opravňuje k poskytnutí Služby influencerem (dále jen „Kupon“), a na druhé straně závazek Zákazníka zaplatit Provozovateli sjednanou cenu.

4. SOUTĚŽ
4.1 Nabídka
V rámci nabídky Soutěž jsou Zboží a Služby na Portále vystaveny k podávání nejvhodnějších nabídek na uzavření Smlouvy (dále jen „Nabídka do soutěže“), přičemž jediným zohledňovaným kritériem výběru nejvhodnější Nabídky je cena.
4.2 Nabídku do soutěže může Zákazník podávat prostřednictvím Portálu. Nabídku do soutěže podá Zákazník kliknutím na tlačítko Příhodit“.
4.3 Všechny podstatné náležitosti Smlouvy jsou určeny Provozovatelem, a proto je Zákazník v Nabídce do soutěže oprávněn navrhnout pouze výši ceny a případně také množství Zboží či Služeb.
4.4 Podání Nabídky Zákazníkem je závazné a neodvolatelné.

4.2 Přijetí Nabídky do soutěže a uzavření Smlouvy
Provozovatel uzavře Smlouvu s tím Zákazníkem, jehož Nabídka do soutěže podaná ve stanovené lhůtě obsahovala nejvyšší cenu (dále jen „Vítězná nabídka“).
4.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel odešle oznámení o přijetí Vítězné nabídky na adresu elektronické pošty Zákazníka poskytnutou Provozovateli (dále jen „Elektronická adresa Zákazníka“), který podal Vítěznou nabídku, včetně výzvy k zaplacení ceny dle zvoleného způsobu. Spolu s přijetím Vítězné nabídky zasílá Provozovatel Zákazníkovi rovněž aktuální znění Smlouvy a Obchodních podmínek ve formátu PDF . Zvolil-li Zákazník bezhotovostní platbu platební kartou a proběhne-li platba řádně, Provozovatel Zákazníkovi zašle oznámení o přijetí Vítězné nabídky ve formě potvrzení o přijetí platby a rovněž aktuální znění Smlouvy a Obchodních podmínek ve formátu PDF.
4.4 Provozovatel je oprávněn odmítnout všechny podané Nabídky do soutěže.
4.5 Zákazník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na Soutěži.
4.6 Zákazník odpovídá Provozovateli za škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti Zákazníka uzavřít Smlouvu.
4.7 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Provozovatel splnit, zašle Zákazníkovi novou nabídku s uvedením možných variant objednávky. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem, kdy byla Provozovateli doručena akceptace konkrétní varianty nabídky Zákazníkem.
4.8 Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či zákonné povinnosti vůči Provozovateli.

5. KUP IHNED
5.1 Druh nabídky Kup ihned je návrhem Provozovatele na uzavření Smlouvy za předem stanovenou cenu učiněnou neurčitému okruhu osob. Smlouva je uzavřena se Zákazníkem, který Provozovateli odešle své bezvýhradné přijetí. Zákazník není oprávněn v rámci přijetí nabídky Kup ihned činit odchylky oproti obsahu nabídky nebo jakékoliv dodatky. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
5.2 Akceptaci nabídky Kup ihned může Zákazník podávat prostřednictvím Portálu. Akceptaci nabídku Kup ihned podá Zákazník kliknutím na tlačítko „Objednat“.

6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA PORTÁLE
6.1 Portál obsahuje zejména informace o:
6.1.1 Zboží a Službách a jejich hlavních vlastnostech,
6.1.2 počáteční nabídkovou cenu Zboží a Služby, resp. nejvyšší nabídnutou cenu;
6.1.3 způsobech platby cen Zboží a Služeb.
6.2 Před podáním Nabídky do soutěže či akceptací nabídky Kup ihned je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat.
6.3 Zákazník je v Nabídky do soutěže a akceptaci nabídky Kup ihned povinen uvést úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v Nabídce do soutěže či akceptaci nabídky jsou Provozovatelem považovány za úplné a pravdivé.
6.4 Zákazník podáním Nabídky do soutěže či akceptací nabídky Kup ihned prohlašuje, že
6.4.1 je svéprávný k podání Nabídky do soutěže či akceptaci nabídky Kup ihned a k přijetí práv a povinností ze Smlouvy, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem ,
6.4.2 veškeré údaje, které předává Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
6.4.3 se náležitě a dostatečně seznámil s obsahem svých práv a povinností plynoucích ze Smlouvy a Obchodních podmínek, zejména že podání Nabídky je závazné a neodvolatelné.
6.5 Provozovatel neprodleně po obdržení Nabídky do soutěže či akceptace nabídky Kup ihned toto Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Zákazníka.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1 Portál obsahuje informace o cenách Zboží a Služeb a způsobech jejich úhrady (dále též jen „Cena“). Provozovatel není plátce DPH, Cena je proto uvedena bez DPH a nebude k ní DPH připočítáváno.
7.2 Zákazník není povinen hradit náklady na balení ani žádné další související poplatky , není-li výslovně stanoveno jinak. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny v Dodacích podmínkách .
7.3 Provozovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
7.4 O přijetí platby Ceny vydá Provozovatel Zákazníkovi potvrzení ve formě účetního dokladu. Je-li, nebo stane-li se Provozovatel plátcem DPH, bude potvrzení splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Smluvní strany ve smyslu ust. § 26 odst. 3 ZDP souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
7.5 Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Portále. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Ceny nemá Provozovatel skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy bude uzavřena Smlouva se zjevně chybnou Cenu, zavazuje se Provozovatel tuto skutečnost Zákazníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Provozovatele. Nedojde-li mezi Provozovatelem a Zákazníkem k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Provozovatel Zákazníkovi Cenu.
7.6 Cenu může Zákazník uhradit následujícími způsoby:
7.6.1 bezhotovostně bankovním převodem na účet Provozovatele č. 1414704002/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet Provozovatele“);
7.7 V případě, že Provozovatel je nebo v budoucnu bude povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), Provozovatel vystaví Zákazníkovi elektronický doklad o zaplacení obsahující náležitosti podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. S vyhotovením elektronického dokladu o zaplacení Zákazník výslovně souhlasí. V tomto případě Provozovatel plní informační povinnost: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
7.8 Cena je splatná do 3 dnů ode dne uzavření Smlouvy, ust. § 2119 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
7.9 Závazek Zákazníka uhradit Cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

8. DODÁNÍ ZBOŽÍ A KUPONU, POUŽITÍ KUPONU
8.1 Dodání Zboží
8.1.1 Způsob dodání a případná výše nákladů na dodání Zboží (je-li tyto náklady povinen nést Zákazník) jsou uvedeny na Portále.
8.1.2 Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.
8.1.3 Dodáním Zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Zákazníkovi Zboží doručeno. Pokud Zákazník bezdůvodně odmítne Zboží převzít, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany Provozovatele, ani za odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka.
8.2 Dodání Kuponu
8.2.1 Provozovatel poskytne Zákazníkovi Kupon ihned poté, co Zákazník uhradí cenu příslušné Služby. Provozovatel Kupon zašle Zákazníkovi na Elektronickou adresu Zákazníka.
8.3 Další práva a povinnosti Smluvních stran týkající se dodání Zboží či Kuponu jsou uvedeny v Dodacích podmínkách .
8.4 Použití Kuponu
8.4.1 Kupon opravňuje Zákazníka k využití konkrétní Služby.
8.4.2 Podmínky použití Kuponu, a to zejména doba jeho platnosti, jsou uvedeny na Portále nebo jsou uvedeny přímo na Kuponu. Zákazník se zavazuje se s těmito podmínkami před uzavřením Smlouvy náležitě seznámit a zavazuje se je dodržovat.
8.4.3 Zákazník je povinen po obdržení Kuponu objednat či rezervovat Službu u influencera s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno Službu poskytnout v době platnosti Kuponu. Kontaktní údaje na influencera budou uvedeny na Kuponu.
8.4.4 Provozovatel neodpovídá za to, že Služba, resp. konkrétní termín jejího poskytnutí, bude volná pro Zákazníky kdykoli po celou sjednanou dobu platnosti Kuponu, jelikož konkrétní termíny využití Služby mohou být již objednány či rezervovány jinými Zákazníky. Provozovatel Zákazníka upozorňuje, že čím blíže ke konci sjednané doby platnosti Kuponu Zákazník provede objednávku či rezervaci, Služby tím je větší pravděpodobnost, že mu tato objednávka či rezervace ze strany influencera nebude z důvodu nedostatku kapacity influencera umožněna. Bez zbytečného odkladu po získání Kuponu je proto Zákazník povinen u influencera zjistit dostupnost Služeb.
8.4.5 Po uplynutí doby platnosti Kuponu ztrácí Zákazník nárok na poskytnutí Služby bez nároku na jakoukoliv refundaci. Závazky Provozovatele i influencera týkající se Služby uplynutím doby platnosti Kuponu zanikají.
8.4.6 Kupon je možné použít pouze jednou.
8.4.7 V rámci jedné objednávky je Zákazníkovi vystaven pouze jeden Kupon, není-li výslovně sjednáno jinak.

9. PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z VADNÉHO PLNĚNÍ PROVOZOVATELE
9.1 Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, jde-li o Zboží, tak i ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174, jde-li o Služby tak ustanoveními § 2615 až 2619 občanského zákoníku).

9.2 Uplatňování práv z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem . Před odesláním reklamace je Zákazník povinen se s Reklamačním řádem důkladně seznámit.

10. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1 Odstoupení od Smlouvy týkající se Zboží

Od Smlouvy týkající se Zboží může Zákazník odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží v případě jednorázové objednávky; jedná-li se o pravidelný odběr Zboží, pak ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí první dodávky Zboží. Je-li dodávka rozdělena do několika částí, může Zákazník od Smlouvy odstoupit do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí poslední dodávky.

10.1 Odstoupení od Smlouvy týkající se Služby

Od Smlouvy týkající se Služeb může Zákazník odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy.

10.3 Společná ustanovení pro odstoupení od Smlouvy

10.3.1 Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli ve stanovené lhůtě alespoň odesláno.

10.3.2 Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit Vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele.

10.3.3 V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Provozovatel vrátí Zákazníkovi zaplacenou Cenu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy stejným způsobem, jakým Cenu od Zákazníka obdržel, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak. Zákazník tímto souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zaplacenou Cenu vrátil prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na účet, který Zákazník Provozovateli sdělí.

10.3.4 Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen vrátit Cenu dříve, než nám Zákazník vrátí Zboží či Kupon nebo prokáže, že Zboží nebo Kupon Provozovateli odeslal.

10.3.5 Vedle Ceny má Zákazník nárok i na vrácení nákladů na dodání Zboží či Kuponu Provozovateli. Jestliže však Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží či Kuponu, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel náklady na dodání Zboží či Kuponu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží či Kuponu.

10.3.6 Náklady spojené s odesláním vráceného Zboží či Kuponu Provozovateli hradí Zákazník, a to i v případě, že Zboží či Kupon nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

10.3.7 Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě Služeb poskytovaných Provozovatelem tímto Zákazník dává svůj souhlas Provozovateli tyto Služby předčasně poskytnout a splnit tak jeho dluh.

10.3.8 Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. l) Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Provozovatel před uzavřením smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Odstoupit rovněž nelze od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

10.3.9 V případě Služeb poskytovaných Provozovatelem tímto Zákazník dává svůj souhlas Provozovateli tyto Služby předčasně poskytnout a současně prohlašuje, že je řádně poučen o následcích tohoto souhlasu, konkrétně o ztrátě svého práva na odstoupení od Smlouvy.

10.3.10 Za splnění Služeb Provozovatelem se považuje poskytnutí Kuponu, nejpozději však ta situace, kdy si Zákazník objedná či rezervuje Službu u influencera.

10.3.11 Započal-li Provozovatel s poskytováním Služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Zákazník Provozovateli poměrnou část ceny Služeb za plnění poskytnuté do okamžiku doručení odstoupení od Smlouvy Provozovateli. V tomto případě Provozovatel Zákazníkovi vrátí jen tu část Ceny, která převyšuje cenu již poskytnutého plnění.

10.3.12 Je-li společně se Zbožím či Službou poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je Zboží či Služba, k nimž byl Zákazníkovi poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen Provozovateli poskytnutý dárek vrátit.

10.4 Odstoupení od Smlouvy Provozovatelem

10.4.1 Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

10.4.1.1 technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná Cena;

10.4.1.2 Zboží či Služby z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;

10.4.1.3 plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
11.1 Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

12. KONTROLA PROVOZOVATELE, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTI
12.1 K prodeji Zboží a poskytování Služeb je Provozovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).
12.2 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).
12.3 Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto Obchodních podmínek.
12.3 V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

12.4 Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Obchodních podmínek. Zákazník se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).
12.5 Pro podání stížnosti týkající se Zboží nebo Služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Nové znění Obchodních podmínek bude zpřístupněno na Portále.
13.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.
13.3 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.
13.4 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
13.5 Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně pozemní poštou. Zákazníkovi je doručováno na elektronickou adresu Zákazníka, zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty Zákazníka. Integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
13.6 Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.
13.7 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
13.8 Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Provozovatel Smlouvu a Obchodní podmínky zašle Zákazníkovi elektronicky. Na žádost Zákazníka Provozovatel zašle Smlouvu a Obchodní podmínky vytištěné poštou, přičemž může od Zákazníka žádat úhradu nákladů s tím spojených.
13.9 Obchodní podmínky jsou, není-li smluvně mezi Provozovatelem a Zákazníkem sjednáno jinak, platné a účinné od 29. 10. 2019.
13.10 Upravují-li Obchodní podmínky práva a povinnosti Zákazníka ze Smlouvy uzavřené před účinností těchto Obchodních podmínek pro Zákazníka výhodněji, než Obchodní podmínky, kterými se řídí daná Smlouva, použijí se v těchto případech příslušná výhodnější ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Příloha: Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy